Vedtægter

vedtægter af 3. december 2007

Præambel.
I forbindelse med sammenslutningen i 1973 af Sorø Spare- og Laanekasse og Sparekassen Bikuben blev kr. 3.200.000,00 af egenkapitalen i Sorø Spare- og Laanekasse udskilt til en særlig fond.

Sparekassen Bikuben ændrede navn til BG Bank A/S og blev senere et datterselskab af RealDanmark A/S.

Aktionærrådene i RealDanmark A/S blev nedlagt ultimo år 2000. RealDanmark A/S fusionerede med Danske Bank A/S pr. 1.januar 2001 og med Danske Bank A/S som fortsættende selskab. Fra 1. april 2007 ændrer BG Bank navn til Danske Bank.

§ 1. Navn og hjemsted.
Fondens navn er: ”Sorø Spare- og Laanekasses Fond”.

Fondens hjemsted er Sorø Kommune.

§ 2. Formue.
Fondens formue bestod ved stiftelsen af kr. 3.200.000,00.

Fondens formue skal anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 367 af 11.november 2004 om anbringelse af fondens midler m.v., herunder helt eller delvist som aktiekapital i Danske Bank A/S. Overskydende midler kan anbringes som indlån i Danske Bank A/S.

Fondens formue med senere henlæggelser skal henstå urørt.
Aktiverne vil være at forsyne med forbudspåtegning i overensstemmelse med §§ 17 – 20 i bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse af fondes midler, jfr. § 9, stk. 3, i Lov om fonde og visse foreninger.

§ 3. Bestyrelsens valg og sammensætning.
Fondens bestyrelse består af 5 til 7 medlemmer, således at 1–2 medlemmer vælges for 2 år, 1-2 medlemmer for 3 år og 1-3 medlemmer for 4 år.

Det afgøres ved lodtrækning for hvilke perioder medlemmerne er valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages af bestyrelsen selv, ved simpelt stemmeflertal, idet det eller de medlemmer, der er på valg det pågældende år, ikke kan deltage i afstemningen.

Nye medlemmer skal så vidt muligt vælges senest i det møde, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder.

Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til at stille forslag til et nyt medlem af bestyrelsen.
Forslaget overgives til bestyrelsens formand senest 8 dage forud for det møde, hvor der skal afholdes afstemning

Valget er gældende for 4 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, må ikke være under konkurs, eller under værgemål efter værgemålloven og Danske Bank A/S må ikke have lidt tab på vedkommende.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges til og med det år, hvori, de fylder 67 år, og skal afgå senest den 1. maj det år, i hvilket de fylder 68.

Ethvert medlem kan, overfor formanden, stille forslag om, at der skal stemmes om, hvorvidt et af bestyrelsens medlemmer skal udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år i maj måned med en formand og en næstformand.

Bestyrelsens vederlag fastsættes ud fra § 18 i Lov om fonde og visse foreninger.

§ 4. Bestyrelsens arbejde og tegningsforhold.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for fonden.

I protokollen indføres vedtægterne, en eventuel forretningsorden for bestyrelsen,
oplysninger om uddelinger og i øvrigt alle forhold, der måtte have interesse for fonden.

Fonden tegnes af formanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen.

§ 5. Forretningsfører.
Så længe der i Fondens lokalområde (post nr. 4180) findes en Danske Bank filial, fungerer den øverste ansvarlige i filialen som forretningsfører for fonden.
Forretningsføreren deltager i bestyrelsens møder.

Hvis Danske Bank filialen ophører med at eksistere beslutter bestyrelsen om og i givet fald hvem der skal antages som fondens forretningsfører.

§ 6. Formål.
Af fondens årlige overskud, efter fradrag af udgifter til fondens administration og revision, henlægges mindst 10 % til formuen.

Resten af overskuddet anvendes, efter bestyrelsens bestemmelse, til almennyttige og kulturelle formål i Sorø og omegn.

Til Sorø og omegn henregnes kommuner, der havde grænsefællesskab med Sorø Kommune (før 1. januar 2007). Såfremt der tildeles beløb uden for Sorø Kommune, kræves det, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for en sådan uddeling, ligesom højst 10 % af det enkelte års uddeling, kan anvendes til formål uden for Sorø kommune.

Fonden kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn yde sin støtte til de ovenfor nævnte formål gennem lån på favorable vilkår med eller uden sikkerhed, såfremt det besluttes med det ovenfor i stk. 3 angivne kvalificerede flertal.

§7. Uddelinger.
Uddeling fra fonden foretages af bestyrelsen.

Der kan kun i særlige tilfælde ske tildeling til enkeltpersoner som sådanne.

Danske Bank kan foretage indstillinger til bestyrelsen om uddeling indenfor fondens formål.

Anvendelse af det enkelte års overskud kan udskydes eller hensættes til udbetaling i et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

§ 8. Tvister.
Ethvert tvivlsspørgsmål vedrørende fonden og dens uddelinger afgøres af bestyrelsen, og kan ikke indbringes for domstolene, jfr. dog § 30 i Lov om fonde og visse foreninger.


§ 9. Regnskab og revision.
Over fondens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab.

Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.

Fondens regnskab skal revideres af en af fondsbestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en godkendt forvaltningsafdeling.

Revisor forsyner regnskabet med påtegning om, at der er udøvet kontrol af aktivernes tilstedeværelse og sikkerhed, samt at indtægternes anvendelse sker i overensstemmelse med fundatsen, jfr. Lov om fonde og foreninger, kap. 7.

Revisors honorar godkendes af bestyrelsen.

§ 10. Vedtægtsændringer.
Bestemmelserne i nærværende vedtægter kan kun ændres, efter vedtagelse af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse af Civilstyrelsen (Justitsministeriet).

Nærværende vedtægter afløser den under den 14. november 1973 med ændring af 9. juni 1976, 29. august 1986, 29. oktober 1986, 29. marts 1989, 24. september 1990, 21. maj 1996 og 25. februar 2002 konfirmerede fundats vedrørende samme fond.